ПРИЕМ 2020/2021

Брошура

График на дейностите

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ПО ПРИЕМ 2020 / 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Що е то дуално обучение?

Най-общо казано дуалното образование представлява обучение чрез работа. Фирми-партньори заявяват специалностите, по които се осъществява приемът в Професионална гимназия "Златица". По време на своето обучение учениците получават своята общообразователна подготовка в училище и  провеждат своите часове по практика в реална работна среда - на място в предприятията под наставничеството на ментори от фирмите. По време на практическото си обучение учениците получават възнаграждение, пропорционално на отработеното по време на практиките време, както и полагащите се транспорт, работно облекло и храна. 

Стимул за всички е и ежемесечната стипендия, получавана от тези, които не са допуснали 5 неизвинени отсъствия през месеца. 

И най-важното: 

ГАРАНТИРАН ТРУДОВ ДОГОВОР ПРИ УСПЕШНО ДИПЛОМИРАНЕ.

от 3 до 7 юли

Уважаеми седмокласници, 

ако вече сте направили своя информиран избор и сте решили да продължите своето обучение в ПГ "Златица" е необходимо:

1. Да получите от училището, в което се обучавате до момента документ за завършен 7 клас и служебна бележка с резултатите от НВО.

2. Да си закупите медицинско свидетелство от най-близката книжарница и да го заверите при своя личен лекар.

3. В срок от 3 до 7 юли (вкл.) да се регистрирате за участие в класирането с описаните по-горе документи. 

Предлагани специалности за 2020/2021 учебна година

специалност АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 

*без интензивно и разширено изучаване на английски език

*срок на обучение 5 години

*II степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на транспортна техника"

*дуална форма на обучение по заявка на Аурубис България АД, Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, Елаците Мед АД, Геострой АД и ВесМонт ЕООД

Възможности за професионална реализация

Придобилите втора степен на професионална квалификация по специалността "Автотранспортна техника" имат възможност да се реализират, както в направления "Транспорт" и "Строителство", така и в другите отрасли на икономиката - търговия, услуги, селско и горско стопанство и др. Придобитите квалификации и правоспособности имат признание и в чужбина.

По информация от бюрата по труда в страната не са регистрирани безработни с квалификацията и правоспособностите по професията и има обявени свободни работни места за машинисти на пътностроителни машини и монтьори на транспортна техника. Успешното завършване на дуалната форма на обучение гарантира трудов договор във фирма - партньор, подала заявка за специалността.

Учениците на ПГ "Златица" имат възможност безплатно да придобият свидетелства за правоуправление на МПС кат. В, Ткт, пътно-строителни машини, електро- и мотокари. 

Цели на обучението

Основна цел на обучението е придобиване на професионални компетенции за безопасно техническо обслужване, ремонт и експлоатация на транспортна техника, необходими за реализацията на обучаваните по придобитата специалност в областта на транспорта и строителството.

специалност ОБОГАТЯВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 

*без интензивно и разширено изучаване на английски език

*срок на обучение 5 години

*II степен на професионална квалификация по професията "Оператор в минната промишленост"

*дуална форма на обучение по заявка на Аурубис България АД, Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД и Елаците Мед АД

Възможности за професионална реализация

Завършилите успешно своето обучение имат възможност за реализация в едно от трите предприятия, заявили тази специалност, както и във всяка друга фирма, занимаваща се с минно дело.

Цели на обучението

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 разчита, намира информация и изработва техническа документация;

 познава основните минни машини, съоръжения, инструменти, приспособления, уредите и средствата за комуникация с цел правилната им експлоатация и приложение;

 спазва и знае технологиите при експлоатация, ремонт и поддържане на съответната техника с цел изпълнение на технологичния процес, описан в съответните специалности;

 познава устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията в съответното минно производство и прилага правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване;

 познава методите и техниката за добив на полезни изкопаеми;

 познава предназначението и функциите на използвания инструментариум и осъществява контрол при ремонтите;

 познава рудните и нерудните полезни изкопаеми, техните свойства и възможност за обогатяване;

 познава и спазва добивните технологии, основните и спомагателните процеси в откритите и подземните рудници;

 познава взривните вещества и работата с тях;

 оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.

Учениците на ПГ "Златица" имат възможност безплатно да придобият свидетелства за правоуправление на МПС кат. В, Ткт, пътно-строителни машини, електро- и мотокари.