План за работа на педагогическия съвет

NEWплан за работа на ПС-23-24