План за работа на педагогическия съвет

нов план за работа на ПС-22-23