ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ

П О К А Н А

за подаване на оферта за предоставяне на услуга - извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014- 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

ПОКАНА

docs.google.com/document/d/1Ijc3XYvlbXG9ItGR4Bk1gXJHVbEY94E5zEb0vE6qXUU/edit?usp=sharing   

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

docs.google.com/document/d/1w_hSPxCkhhJ0OgD7JaXANoKSHpGHIgNv/edit?usp=sharing&ouid=110450315988159478079&rtpof=true&sd=true 

ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ

docs.google.com/document/d/1kD2zT0ygMoAeqPq9gRzyHUvvqt33pj45amrXMnezryE/edit?usp=sharing