РАВЕН ДОСТЪП

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


Информация за проекта можете да получите на официалната страница на МОН.

За работа и отчитане на дейностите по проекта достъпът е тук